Etisk regelsæt for leverandører

Indkøb i HMN Naturgas

HMN Naturgas er underlagt reglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet [2014/25/EU]. Det betyder, at indkøb, der overstiger EU’s tærskelværdier, skal følge procedurerne for EU-udbud.

HMN Naturgas er ligeledes underlagt Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, også kaldet Tilbudsloven, som regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU's tærskelværdi.

Ud over de lovmæssige krav, støtter HMN Naturgas FN’s Global Compact, som har til formål at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar.

HMN Naturgas forpligter sig dermed til at følge Global Compacts grundlæggende principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi forventer samtidig, at vores leverandører handler i overensstemmelse med disse grundlæggende principper, uanset om de selv har tilsluttet sig eller ej. Og vi forventer, at vores leverandører sørger for, at deres underleverandører også efterlever principperne.

Download HMN Naturgas' etiske regelsæt for leverandører

Download HMN Naturgas' Code of Ethics for Suppliers